Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti

 

1. Obsah on-line ponuky

Združenie Industry Business Network e.V. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť ani kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na ručenie voči združeniu Industry Business Network e.V., ktoré sa vzťahujú na materiálne škody alebo duševné vlastníctvo, spôsobené použitím alebo nepoužitím ponúkaných informácií, resp. použitím nesprávnych a neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, ak sa na strane združenia Industry Business Network e.V. nepreukáže preukázateľne úmyselná alebo hrubá nedbalosť.

Všetky ponuky sú otvorené a nezáväzné. Združenie Industry Business Network e.V. si vyslovene vyhradzuje právo zmeniť, doplniť, vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia, resp. ich zverejnenie načas alebo úplne prerušiť.

 

2. Odkazy a linky

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na internetové stránky tretích strán („hyperlinky"), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti združenia Industry Business Network e.V., platí povinnosť ručenia len v tom prípade, ak združenie Industry Business Network e.V. vie o obsahu a ak by bolo technicky možné a vhodné zabrániť používaniu nezákonného obsahu. Združenie Industry Business Network e.V. týmto vyslovene prehlasuje, že v momente vytvorenia prepojenia neboli na prepojených stránkach viditeľné žiadne nelegálne obsahy. Združenie Industry Business Network e.V.  nemá žiaden vplyv na budúci vzhľad, obsah alebo autorstvo prepojených/pripojených stránok. Preto sa združenie Industry Business Network e.V. týmto dištancuje od akéhokoľvek obsahu prepojených/pripojených stránok, ktoré sa zmenia po vytvorení prepojenia. Toto zistenie sa vzťahuje na všetky prepojenia a odkazy uvedené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj v príspevkoch tretích strán v knihách návštev, na diskusných fórach, v zoznamoch prepojení, v mailingových zoznamoch a v akýchkoľvek iných formách databáz vytvorených združením Industry Business Network e.V., do obsahu ktorých môžu prispievať zápismi externí prispievatelia. Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vyplynú z použitia alebo nepoužitia takýchto ponúkaných informácií, ručí výlučne poskytovateľ stránky, na ktorej sa uvádza a nie tej, na ktorej je uvedený len odkaz na dané uverejnenie.

 

3. Zákon o autorských právach a ochranných známkach

Združenie Industry Business Network e.V. sa snaží vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva k použitým obrázkom, grafike, zvukovým dokumentom, video sekvenciám a textom a používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, video sekvencie a texty, ktoré sám vytvorí, resp. využívať grafiku, zvukové dokumenty, video sekvencie a texty, na ktoré sa nevzťahujú licencie. Všetky značky a ochranné známky tovarov uvedené v rámci internetovej ponuky. resp. chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckych právach príslušných registrovaných vlastníkov. Len samotné uvedenie neznamená, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán!

Autorské právo k zverejneným predmetom, vytvoreným združením Industry Business Network e.V. zostáva na strane samotného autora stránok. Reprodukovanie alebo použitie takejto grafiky, zvukových dokumentov, video sekvencií, obrázkov a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu združenia Industry Business Network e.V. povolené.

 

4. Ochrana údajov

Ak v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), je poskytnutie týchto údajov zo strany používateľa výslovne dobrovoľné. Použitie a platba za ponúkané služby je možná aj bez zadania takýchto údajov, resp. po zadaní anonymných údajov alebo pseudonymov, ak je to technicky možné a vhodné. Nie je dovolené používať kontaktné údaje uverejnené na stránke ako kontakt alebo porovnateľné údaje, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla, či e-mailové adresy tretími stranami na účely zasielania informácií, ktoré nie sú výslovne vyžiadané. Výslovne je vyhradené právo uskutočniť právne kroky voči odosielateľom tzv. nevyžiadanej pošty (spamov) v prípade porušenia tohto zákazu.

 

5. Právna účinnosť vylúčenia záruky

Toto vylúčenie záruky sa má považovať za súčasť internetovej ponuky, na ktorú sa na tejto stránke poukazuje. Ak časti alebo jednotlivé vyjadrenia tohto textu nie sú v súlade s platným právom, resp. sa stanú neplatnými alebo neúplnými, nemá to vplyv na zvyšné časti dokumentu z hľadiska ich obsahu a platnosti.