Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

Všeobecné upozornenie a povinné informácie

My, spoločnosť IB Systems GmbH, berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame pravidlá zákonov o ochrane údajov. Osobné údaje sú zhromažďované na tejto webovej stránke len v technicky nevyhnutnom rozsahu.

Nasledujúce vysvetlenie vám poskytuje prehľad o tom, ako zaručujeme túto ochranu a aké údaje sa zhromažďujú za akým účelom.

Určenie zodpovedného orgánu

Orgán zodpovedný za spracovania údajov na tejto webovej stránke je:

IB Systems GmbH
Igor Mikulina
Messerschmittstraße 10
86825 Bad Wörishofen

Zodpovedný orgán sám alebo v spojení s inými osobami rozhoduje o účeloch a prostried-koch spracovania osobných údajov (napr. Mená, kontaktné údaje atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Iba s vaším výslovným súhlasom sú možné niektoré procesy spracovania dát. Zrušenie vášho už daného súhlasu je možné kedykoľvek. Na zrušenie je dostatočná neformálna správa e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov vykonaná až do zrušenia zostáva odvo-laním neovplyvnená.

Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu

Ako postihnutá osoba máte v prípade porušenia zákona o ochrane údajov nárok na sťažnosť od príslušného dozorného orgánu. Príslušným dozorným orgánom, pokiaľ ide o otázky ochrany osobných údajov, je štátny úradník ochrany údajov federálneho štátu, v ktorom sídli ústredie našej spoločnosti. Nasledujúci odkaz obsahuje zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
 

Právo na prenos údajov

Vyplýva právo poskytnúť dáta, ktoré sú automatizovane spracovávané na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy tretím osobám. Ustanovenie sa uvádza v strojovo či-tateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, bude to možné len vtedy, ak je to technicky možné.

Právo na oznámenie, opravu, blokovanie, vymazanie

Máte právo na poskytnutie informácií o uložených osobných údajoch, zdrojoch údajov, ich príjemcoch a účeloch spracovania údajov a prípadne o práve na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tomto ohľade a na ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov nás môžete vždy kontaktovať prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v pätičke stránky.

SSL- alebo TLS-šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ktorý nám posiela-te ako prevádzkovateľa webu, používa naša webová lokalita šifrovanie SSL alebo TLS. Údaje, ktoré odosielate prostredníctvom tejto webovej stránky, sú pre ostatných návšte-vníkov nečitateľné. Šifrované pripojenie poznáte na paneli s adresou "https: //" vášho prehliadača a na ikone zámku v paneli prehliadača.

Server-Log-Dáta

V server-logu poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá in-formácie a dáta, ktoré váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

  • Typ prehliadača a verziu prehliadača
  • použitý operačný systém
  • URL odkazujúceho (predtým navštívená stránka)
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas žiadosti servera
  • IP adresa

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR, ktorý umožňuje spra-covanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.


Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o predaji a odoslaní tovaru

Osobné údaje budú zasielané iba tretím stranám, ak je to v kontexte zmluvy nevyhnutné. Treťou stranou môžu byť napríklad poskytovatelia platobných služieb alebo logistické spoločnosti. Ďalšie zasielanie údajov sa neuskutoční alebo iba ak ste s tým výslovne súhla-sili.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR, ktorý umožňuje spra-covanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Registrácia na tejto webovej stránke

Ak chcete používať určité funkcie, môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke. Poslané údaje slúžia výhradne na účely použitia príslušnej ponuky alebo služby. In-formácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietame.

V prípade dôležitých zmien, napríklad z technických dôvodov, vás budeme informovať e-mailom. E-mail bude odoslaný na adresu uvedenú pri registrácii.

Spracovanie údajov vložených počas registrácie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Zrušenie vášho už daného súhlasu je možné kedykoľvek. Na zrušenie postačuje neformálna správa e-mailom. Zákonnosť už ukončeného spra-covania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje zhromaždené počas registrácie uchovávame počas obdobia, keď ste zaregistrovaný na našej webovej stránke. Ak zrušíte svoju registráciu, vaše údaje budú odstránené. Obdobia právnej retencie zostávajú nedotknuté.

Kontaktný formulár

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára, vrátane kontaktných údajov, budú uložené na spracovanie vašej žiadosti alebo na sprístupnenie následných otázok. Zverejnenie týchto údajov sa nebude uskutočňovať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených počas registrácie sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Zrušenie vášho už daného súhlasu je možné kedykoľvek. Na zrušenie postačuje neformálna správa e-mailom. Zákonnosť už ukončeného spra-covania údajov zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú u nás, kým nevyzvete, aby sme ich odstránili, zrušili svoj súhlas s ukladaním alebo už nemuseli uchovávať údaje. Povinné právne ustanovenia - najmä doby uchovávania - zostávajú nedotknuté.

YouTube

Pre integráciu a prezentáciu videoobsahu používajú naše webové stránky pluginy z Y-ouTube. Poskytovateľom videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Keď navštívite stránku s integrovaným doplnkom YouTube, vytvára sa pripojenie na ser-very YouTube. Služba YouTube zistí, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Služba YouTube môže spájať vaše správanie sa v prehliadaní priamo s osobným profilom, ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube. Odhlásením sa vopred máte možnosť tomu zabrániť.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje legitímny záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Podrobnosti o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač uloží na vašom zariadení. Súbory cookie nám pomáhajú uľahčiť našu ponuku používateľom, efektívnejšie a bezpečnejšie.

Niektoré súbory cookie sú "cookie relácie". Tieto súbory cookie sa po ukončení relácie prehliadača automaticky odstránia. Na druhej strane zostanú vo vašom zariadení ďalšie súbory cookie, kým ich neodstránite sami. Takéto cookies nám pomáhajú rozpoznať vás, keď sa vrátite na naše webové stránky.

S moderným webovým prehliadačom môžete sledovať, obmedziť alebo zabrániť nasta-veniu cookies. Mnoho webových prehliadačov môže byť nakonfigurovaný na automatické odstránenie súborov cookie po ukončení programu. Deaktivácia súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našich webových stránok.

Nastavenie cookies, ktoré sú potrebné na vykonávanie elektronických komunikačných pro-cesov alebo na zabezpečenie určitých požadovaných funkcií (napr. Nákupný košík), sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Ako prevádzkovateľ týchto webových stránok máme oprávnený záujem na uchovávanie vašich cookies pre technicky bezchybné a plynulé poskytovanie našich služieb. Ak sú nastavené iné súbory cookie (napr. Pre funkcie analýzy), spracovávajú sa v týchto pravidlách ochrany osobných údajov samostatne.

Google Analytics

Naša webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics. Posky-tovateľ webovej analytickej služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa "súbory cookie". Jedná sa o malé textové súbory, ktoré váš webový prehliadač ukladá vo vašom zariadení a umožňuje analýzu používania webových stránok. Informácie generované prostredníctvom súborov cookie o používaní našich webových stránok sa prenášajú na server Google a ukladajú sa tam. Umiestnenie servera je zvyčajne USA.

Súbory cookie služby Google Analytics sú nastavené na základe článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Ako prevádzkovateľ týchto webových stránok máme oprávnený záujem o analýzu správania používateľov s cieľom optimalizovať našu webovú stránku a prípadne i reklamu.

IP anonymizácia

Google Analytics používame v spojení s funkciou anonymizácie IP. Zabezpečuje, aby spo-ločnosť Google pred odoslaním do Spojených štátov skrátila vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárs-kom priestore. Môžu existovať výnimky, keď spoločnosť Google odošle a skráti plnú adresu IP na server v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na vykazovanie aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Neexistuje zlúčenie adresy IP prenášanej pomocou služby Google Analytics s inými údajmi spoločnosti Google.

Plugin pre prehliadač

Môžete zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom webového prehliadača. Nie-ktoré funkcie našich webových stránok však môžu byť obmedzené. Podobne môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov týkajúcich sa používania webových stránok vrátane vašej adresy IP a následného spracovania zo strany spoločnosti Google. To je možné sťahovaním a inštaláciou doplnku prehliadača, ku ktorému je možné pristupovať prost-redníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Widerspruch gegen die Datenerfassung

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie odhlásenia sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách našej webovej stránky: Vypnite službu Google Ana-lytics.

Podrobnosti o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Spracovanie objednávok

Aby sme dodržiavali zákonné požiadavky na ochranu údajov, uzavreli sme so spo-ločnosťou Google zmluvu o spracovaní zmlúv.

Demografické údaje v službe Google Analytics

Naša webová stránka používa demografickú funkciu služby Google Analytics. Môže sa použiť na generovanie prehľadov, ktoré obsahujú údaje o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z inzercie založenej na záujmoch od spo-ločnosti Google a údajov návštevníkov tretích strán. Priradenie údajov konkrétnej osobe nie je možné. Túto funkciu môžete kedykoľvek zakázať. To je možné prostredníctvom nastavení reklamy vo vašom účte Google alebo všeobecným zákazom zhromažďovania údajov zo služby Google Analytics, ako je vysvetlené v časti "Námietka voči zhromažďova-niu údajov".

Twitter Plugin

Naša webová stránka využíva funkcie služby Twitter. Poskytovateľom je spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty.

Pri používaní Twitteru a funkcie "Re-Tweet" sú webové stránky, ktoré navštívite, prepojené s vaším účtom Twitter a zverejnené vo vašom informačnom kanáli Twitter. Pritom sa údaje prenášajú na službu Twitter. Nie sme si vedomí obsahu prenášaných dát alebo využitia týchto údajov prostredníctvom Twitteru. Podrobnosti nájdete v pravidlách ochrany o-sobných údajov služby Twitter: https://twitter.com/privacy.

Nastavenia ochrany osobných údajov môžete zmeniť na stránke Twitter: https://twitter.com/account/settings.

Dotazy (napr. zrušenie pre používanie údajov) smerujte písomne alebo e-mailom na našu adresu uvedenú nižšie.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na obsah na našich serveroch a nezahŕňajú webové stránky prepojené s našimi stránkami.

IB Systems GmbH
Messerschmittstraße 10
86825 Bad Wörishofen