Naša stránka používa Cookies aby vám ponúkla optimálny servis. Pri používaní tejto stránky dávate súhlas s ich používaním. Ochrana osobných údajov

Zatvoriť

Bezpečnosť pri práci

Optimalizácia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov patrí medzi nevyhnuté podporné procesy podniku – v prvom rade z ľudských dôvodov, ale aj z ekonomického hľadiska: Pracovné úrazy a choroby z povolania sú pre podnik, ako aj pre spoločnosť veľmi drahé. Najmä v malých a stredných podnikoch môže výpadok zamestnanca spôsobiť citlivé prevádzkové poruchy. Preto je prirodzene v podnikateľskom záujme predchádzať pracovným úrazom a zdravotným rizikám na pracovisku. Okrem toho je oblasť bezpečnosti pri práci prísne regulovaná zo strany zákonodarcu: V prípade porušenia predpisov hrozia vedeniu spoločnosti za ťažkú ujmu na zdraví sankcie siahajúce až po trest odňatia slobody.

 

V prípade bezpečnosti pri práci nejde ale dávno len o ochranu pred hrozbami a o predchádzanie rizík v zmysle bezpečnosti zamestnancov. Ide o preventívnu ochranu zdravia a o prácu ľudí v podmienkach, kedy sa práca a okolie neustále menia: rýchle procesy, nové úlohy a technológie, väčší časový tlak – to sú len niektoré z týchto znakov.

 

Vybrané výhody účinných opatrení bezpečnosti pri práci:

  • Pracovné úrazy, choroby z povolania a vecné škody budú minimalizované, resp. zredukované, a tým aj prestoje a súvisiace náklady.
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci majú dokázateľne pozitívny vplyv na pracovné podmienky a tým aj na spokojnosť zamestnancov.
  • Pri súťažiach a konkurzoch žiadajú veľké firmy od potenciálnych dodávateľov často doklad o bezpečnosti pri práci.
  • Zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti pri práci budú splnené.
  • Zníži sa riziko ručenia zodpovedného podniku.
  • Bez problémov sa zvládnu kontroly zo strany profesijných združení a živnostenského dohľadu.
  • Nehrozia tresty odňatia slobody za ťažké ujmy na zdraví alebo materiálne škody vyplývajúce z ručenia podnikateľa.

 

Štvrtá priemyselná revolúcia stavia preventívne prevádzkové činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci pred nové výzvy, ktoré je možné prekonať len ďalším vývojom osvedčených koncepcií prevencie – napríklad v súvislosti s obťažujúcou interakciou medzi človekom a strojom, ako je to v prípade spoločných robotických systémov. Zároveň otvárajú počítačové fyzické systémy aj množstvo nových šancí z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov: Napríklad využitie inteligentnej senzoriky na ochrannom odeve dokáže znížiť riziko úrazov a výskytu iných životu nebezpečných situácií. Alebo je možné optimalizovať podmienky pracovných procesov na základe komplexného monitorovania kvality ovzdušia, teploty a svetla.